Finansiering

Gentemot privatpersoner baseras arvodet på den av Domstolsverket fastställda taxan som för år 2022 uppgår till 1 442 kr exklusive moms. Vad avser uppdrag åt företag och föreningar bestäms arvodet utifrån uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse.

Privatpersoner kan i de flesta fall nyttja rättsskyddsdelen i hemförsäkringen. Självrisken utgör normalt 20% av arvodeskostnaden; resterande del täcks av försäkringsbolaget upp till en viss nivå. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen.

Om Du inte har en hemförsäkring eller om försäkringsbolaget inte beviljar Dig rättsskydd kan Du i vissa fall vara berättigad rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten täcker en del av ombudskostnaderna.