Finansiering

Arvodet baseras på den av domstolsverket fastställda taxa som uppgår till 1 442 kr exkl. moms för år 2022.

Privatpersoner kan i de flesta fall nyttja rättsskyddsdelen i hemförsäkringen. Självrisken utgör normalt 20% av arvodeskostnaden; resterande del täcks av försäkringsbolaget upp till en viss nivå. Villkoren kan variera mellan de olika försäkringsbolagen.

Om Du inte har en hemförsäkring eller om försäkringsbolaget inte beviljar Dig rättsskydd kan Du i vissa fall vara berättigad rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten täcker en del av ombudskostnaderna.