Hästjuridik

Tvister i anslutning till handel med hästar är vanligt förekommande varvid komplicerade rättsfrågor ofta uppstår. Är den nyförvärvade hopphästen behäftad med ett köprättsligt fel med hänvisning till att den inte vill hoppa? Anses en häst felaktig till följd av att den vid en röntgenundersökning visar sig vara behäftad med artros? Utgör kissing spines och krubbitning dolda fel? Vilken betydelse har avtalet i sammanhanget och vilka rättsregler träder in om ett avtal mellan parterna inte ligger till grund för hästköpet?

För att besvara en fråga av nämnda karaktär krävs goda juridiska kunskaper i förening med stor kännedom om hästen.

Victoria besitter särskild kompetens inom området hästjuridik. Victoria har under lång tid varit aktiv inom hästsporten, varit hästägare och arbetat med försäljning av hästar vilket gör att hon med sin samlade kunskap på bästa vis kan biträda en klient vid en tvist hänförlig till hästköp.

Hästjuridik

Victoria Leinehed

Victoria Leinehed avlade sin juristexamen (LL.M. Masters of Law) år 2016 vid Lunds universitet och upprättade samma år examensarbetet ”Fel i häst”. Därefter har Victoria arbetat vid Västmanlands tingsrätt, vid advokatbyrå som biträdande jurist samt drivit egen juristfirma.

Victoria är verksam vid Advokatfirman Beskow i Västerås. Utöver hästrelaterade tvistemål åtar sig Victoria andra typer av civilrättsliga tvister, socialrättsliga ärenden såsom LVU, LVM, LPT, familjerätt och uppdrag som målsägandebiträde samt biträde eller god man enligt föräldrabalken.