Vad gäller när du vill reklamera ditt hästköp?

Jag kommer ofta i kontakt med köpare som av olika anledningar vill reklamera sin häst. Ofta beror det på att köparen upptäckt ett fel på hästen. I följande inlägg ska jag klargöra vad som krävs för att du som köpare ska ha fullgjort din reklamationsplikt.

Vad är en reklamation?

En reklamation är ett meddelande vari köparen till säljaren påpekar ett fel eller en brist hos hästen. Reklamationen kan vara skriftlig eller muntlig. Jag rekommenderar alltid en skriftlig reklamation i syfte att kunna bevisa att reklamationen framställts inom skälig tid, vilket är ett begrepp jag återkommer till nedan. 

Vad ska en reklamation innehålla?

Av en reklamation ska det framgå vilket fel köparen tycker det är på hästen. Det räcker inte att uttrycka sitt missnöje med hästen i allmänhet utan varje fel ska preciseras och reklameras för sig; exempelvis ”jag tycker hästen är felaktig eftersom den är halt på vänster framben och krubbiter”. Därmed får säljaren kunskap om vilka åtgärder som kan vara aktuella för att eventuellt undersöka och avhjälpa felet eller vidta skadebegränsande åtgärder. 

Säljaren ska få en uppfattning om vilket fel köparen vill påtala. Köparen är dock inte skyldig att precisera en närmare karaktär av felet; exempelvis vad hältan beror på. Ofta saknar köparen sakkunskap för att avgöra detta vilket i regel avgörs av en veterinär. 

Köparen ska ange vem reklamationen är riktad till och vilket datum reklamationen framställts. Det är viktigt att känna till att köparen ansvarar för att reklamationen kommer fram till säljaren. Bekräftar säljaren inte reklamationen per e-post eller sms är mitt råd att omgående framföra reklamationen via rekommenderad post. 

När ska en reklamation göras?

En reklamtion ska göras inom skälig tid från det att köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Enligt konsumentköplagens bestämmelser anses en reklamation som lämnats inom två månader från att köparen upptäckt felet lämnad i rätt tid. Konsumentköplagen tillämpas när en privatperson handlar från en näringsidkare, såsom ett försäljningsstall. 

Vid köp mellan två privatpersoner ska bedömningen göras utifrån det enskilda fallet. Begreppet skälig tid kan därför variera från fall till fall beroende på bland annat köparens sakkunskaper, eventuella helgdagar och avtalsobjektets natur; en häst räknas i de flesta fall som en vara av mer komplex karaktär.

Min rekommendation är dock att i direkt anslutning till upptäckten av felet reklamera hästen. Det finns sällan skäl att avvakta med detta. Risken är att reklamationsrätten går förlorad om köparen inte reklamerar i tid. Går reklamationsrätten förlorad har köparen inte rätt att göra gällande påföljder såsom prisnedsättning eller hävning trots att hästen är felaktig och köparen juridiskt sett har rätt att häva köpet. 

Vid köp mellan två näringsidkare, det vill säga två företag emellan, ska reklamationen generellt sätt lämnas inom några dagar från felets upptäckt. Slutligen ska köparen även inom skälig tid ange vilken påföljd han eller hon anser sig ha rätt till; det vill säga om köparen önskar prisavdrag, en byteshäst eller att köpet hävs. 

Exempel på en reklamation

Västerås den 6 januari 2022

Hej Säljaren, 

Den 2 januari 2022 köpte jag Hästen av dig. Två dagar senare var Hästen halt. Efter undersökning på klinik den 5 januari 2022 visade det sig att Hästen har kroniska röntgenförändringar som orsakar hälta. Jag vill därför häva köpet mot att få åter köpeskillingen. 

Vänligen bekräfta snarast att du tagit emot mitt meddelande. Jag önskar besked om hur du ställer dig till mitt krav senast den 16 januari 2022. 

Med vänlig hälsning

Köparen

Ovannämnda information är inte en uttömmande beskrivning av reklamationsplikten utan syftar till att ge dig som läsare en överblick kring begreppet reklamation i samband med hästaffärer.